Regulamin toru quadowego

REGULAMIN TORU QUDOWEGO
„Centrum Aktywnego Wypoczynku”

 1. Przed wstępem na tor uczestnicy winni zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie się do niego stosować, oraz do wskazówek i nakazów Organizatora.
 2. Pojazd czterokołowy ATV – QUAD – przeznaczony jest do celów rekreacyjnych.
 3. ZABRONIONA JEST JAZDA SPORTOWA !!!
 4. Przed rozpoczęciem jazdy przeczytaj dokładnie REGULAMIN i upewnij się, że rozumiesz wskazówki dotyczące funkcji kontrolnych. Szczególnie zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa.
 5. Nieprzestrzeganie wskazówek Organizatora może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Pamiętaj, że niewłaściwa eksploatacja pojazdu może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet spowodować śmierć.
 6. Zabrania się przewożenia pasażerów podczas jazdy na torze.
 7. Przed rozpoczęciem jazdy należy założyć odpowiednie ubranie ochronne i dopasowany kask ochronny
 8. Prowadzący pojazd nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 9. Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków pogodowych i umiejętności kierowcy. Należy dostosować prędkość pojazdu do własnych umiejętności i doświadczenia. Jazda ze zbyt wysoką prędkością nie dostosowaną do umiejętności i warunków terenowych może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku.
 10. W czasie jazdy należy trzymać ręce na kierownicy i opierać obie nogi na elementach podłogowych. Zdjęcie nawet jednej ręki z kierownicy lub stopy z podłogi może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
 11. Należy unikać podskakiwania, gdyż może to się zakończyć wywrotką.
 12. Jazda na dwóch kołach jest zabroniona
 13. Obowiązuje „zakaz potrącania innych pojazdów”, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora i jazdy poza wyznaczonym torem. W przypadku stwierdzenia takich zajść, Organizator może przerwać i wykluczyć uczestników z dalszej jazdy bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 14. Obowiązkiem uczestnika jazdy jest:
  • start po odpowiednim sygnale,
  • zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy,
 15. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilno prawną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania wynajętego pojazdu.
 16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się przez uczestników do regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi.
 17. Cennik za wypożyczenie pojazdu – quada – oraz czas trwania jazdy ustala organizator. Organizator decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi.
 18. W przypadku naruszenia zasad regulaminu wypożyczalni, Organizator ma prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wypożyczenie pojazdu.
 19. Organizator ma prawo odmówić wypożyczenia pojazdu osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 20. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne, unieważnienie któregoś z punktów nie unieważnia całego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.